Grevinnans rå

Grevinnans rå naturreservat i Stockholms län.

Naturreservatet Grevinnans rå har fått sitt namn efter den råsten som finns där fyra byars gränser strålar samman – Grevinnansrån. Passerar du längs Roslagsleden kommer du att se den i reservatets gräns i den södra delen. Här kan du vandra i en gammal och orörd skog.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Grevinnan på Penningby slottet

I reservatet finns en plats där fyra byars gränser strålar samman. För att visa var gränser för fastigheter och byar gick har man placerat ut så kallade råstenar. Råstenen i reservatets gräns kallas just för Grevinnansrån efter grevinnan på Penningby slott vars marker en gång sträckte sig dit. Vid stenen strax utanför reservatet finns en liten raststuga för rast eller övernattning.

Artrikt med fåglar, lavar och svampar

Skogen i området är variationsrik med höjdpartier där berget går i dagen omväxlande med flacka delar. I skogen växer mest barrträd som har fått växa ostört under lång tid. Många av träden är gamla och det finns både stående och liggande döda träd. Denna variation ger goda förutsättningar för många olika skogslevande fåglar, lavar och svampar.

Vandringsleden Roslagsleden går genom området.

Föreskrifter

För att skydda Grevinnans rå naturreservat finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. göra upp öppen eld
  6. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 53,1 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Grevinnans rå SE0110229