• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövdalsskogen

Lövdalsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lövdalsskogens naturreservat består av en variationsrik barrdominerad skog med höga naturvärden. Här finns flera sällsynta arter.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Inte märkt av skogsbruk

Förekomsten av gran överväger, med inblandning av tall på torr och frisk mark. Lövinslaget utgörs huvudsakligen av asp, men främst i sumpskogspartierna förekommer även björk och al.

På hällmarkerna dominerar senvuxen gran och tall. Skogsbruk har inte bedrivits under senare tid och området har sannolikt lång obruten skoglig kontinuitet.

Rödlistad ringlav

Områdets kryptogamflora hyser många sällsynta och krävande arter, till exempel olika hänglavar. Bland annat återfinns på äldre granar den sällsynta och rödlistade ringlaven. De höga naturvärden är främst knutna till äldre träd av gran, tall och asp, död ved, sumpskogsmiljöer med stabil fuktighet med mera och är beroende av att skogen även i fortsättningen undantas från skogsbruk.

Strax väster om Lövdalsskogen ligger ett annat naturreservat, Mörtsjöskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lövdalsskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 4. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra hund som inte är kopplad
 7. elda
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 66,4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet är tillgängligt till fots via en körväg som från väster leder in i området.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm