Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lövdalsskogen

Mjuk skogsväg genom granskog i Lövdalsskogens naturreservat. Foto: Naturföretaget

Lövdalsskogens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Lövdalsskogens naturreservat består av en variationsrik barrdominerad skog med höga naturvärden. Här finns flera sällsynta arter.

Inte märkt av skogsbruk

Förekomsten av gran överväger, med inblandning av tall på torr och frisk mark. Lövinslaget utgörs huvudsakligen av asp, men främst i sumpskogspartierna förekommer även björk och al.

På hällmarkerna dominerar senvuxen gran och tall. Skogsbruk har inte bedrivits under senare tid och området har sannolikt lång obruten skoglig kontinuitet.

Rödlistad ringlav

Områdets kryptogamflora hyser många sällsynta och krävande arter, till exempel olika hänglavar. Bland annat återfinns på äldre granar den sällsynta och rödlistade ringlaven. De höga naturvärden är främst knutna till äldre träd av gran, tall och asp, död ved, sumpskogsmiljöer med stabil fuktighet med mera och är beroende av att skogen även i fortsättningen undantas från skogsbruk.

Strax väster om Lövdalsskogen ligger ett annat naturreservat, Mörtsjöskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lövdalsskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  4. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  5. fånga och insamla ryggradslösa djur
  6. medföra hund som inte är kopplad
  7. elda
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 66,4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet är tillgängligt till fots via en körväg som från väster leder in i området.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss