Stångskär

Vita blomma, storrams.

Storrams är en av växterna som går att hitta i reservatet. Foto: Mostphotos

Stångskärs naturreservat omfattar öarna Stångskär, Stångskärskobbarna och Tjärören (Långören) i Norrtälje ytterskärgård. Här kan du uppleva en rik maritim lövskog med många olika arter av träd, blommor och buskar.

Maritim lövskog

På de tre öarna i reservatet växer maritim lövskog, en naturtyp som är unik för Stockholms och Ålands skärgårdar. Den maritima lövskogen växer ofta på magra torvjordar och är ofta lågvuxen och består av en blandning av olika lövträdsarter.

Här på Stångskär växer främst al, ask, rönn, olvon, vide och getapel. I en dalsänka tvärs över Stångskär växer lövskogen på mer näringsrik mark och här kan man hitta växterna storrams, ramslök, liljekonvalj, ormbär och stora ormbunkar. I övrigt dominerar öarna av hällar och torrängar med växter som blodnäva och lågväxande enbuskar samt smärre rishedar.

Slipade hällar och hamnvik

Stränderna utgörs mestadels av flacka slipade hällar som omväxlas av brantare klippor och vass­vikar. En mindre hanmnvik finns mellan Stångskär och Stångskärs­kobbarna.

Föreskrifter

För att skydda Stångskär naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, yla, gryt eller liknande)
  4. släppa lös hund
  5. utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra stötande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 32 hektar
varav land 9,4 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Skyddsform: naturreservat