Molnsättra

Molnsättras naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tätortsnära Molnsättra naturreservat består av ängar, betesmarker, löv- och barrskogar, vassområden och en lång strand vid Översjön.

Fina strövområden

Dess närhet till tätbebyggda bostadsområden i Järfälla, Sollentuna och nordvästra Stockholm gör det mycket välbesökt som strövområde.

Värdefulla sammanhängade betesmarker

Tillsammans med naturreservaten Västra och Östra Järvafältet har ett stort naturområde på sammanlagt 2 000 hektar skyddats för rekreation och friluftsliv. Molnsättras största värde ligger i de stora sammanhängande betesmarkerna i nära anslutning till Översjön och angränsande skogsmarker.

Översjön stor betydelse för fågellivet

Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap med vidsträckta betesmarker av stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden.

Större anläggningar för friluftslivet skall inte iordningställas, utan begränsas till eventuella sanitära anordningar. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets nyttjande. Översjöns betydelse för fågellivet skall särskilt uppmärksammas.

Föreskrifter

För att skydda Molnsättras naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. elda
 6. tälta under längre tid än två dygn
 7. rida annat än på anvisade leder och områden
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 9. parkera annat än på anvisade platser
 10. framföra motordriven farkost på Översjön
 11. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport
 12. framföra häst och vagn för travträning
 13. fiska från farkost
 14. anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 100.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1987

Storlek: 72 hektar varav land 59 hektar

Karaktär: odlingslandskap, kulturmiljö, sjö

Kommun: Järfälla

Markägare: privat

Förvaltare: markägaren

Skyddsform: naturreservat