Tollare

Tollares naturreservat i Stockholms län.

Tollare naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här finns fullvuxna ekar och Tollare träsk med sitt rika fågelliv.

Naturupplevelser och gamla träd

Reservatet är värdefullt för friluftslivet och har höga naturvärden knutna till skog med gamla träd samt Tollare träsks fågelliv.

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdets värden för rekreation och biologisk mångfald. Rekreationsvärdet består främst av omväxlande naturupplevelser inom ett större naturområde. Reservatets biologiska naturvärden är framförallt knutna till äldre träd.

Spännande fågelliv i träsket

Fågellivet i Tollare träsk utgör ett mål för naturintresserade. Sjön har till exempel sedan många år stabil häckning av smådopping och svarthakedopping.

Rödlistade arter i träden

I reservatet finns också skogspartier med hög ålder och relativt ostört läge. Kännetecknande för området är gamla och grova träd som utgör livsmiljö för en rad rödlistade arter.

Det finns gott om naturvärdesträd av ek över 150 år, liksom en mängd stora gamla tallar. Tallticka, som är en god signalart för gamla tallbestånd, förekommer på många ställen och även grovticka har påträffats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Tollares naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Tollares naturreservat hos Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 80 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun, NCC, Erstavik, Jerntorget

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Tollare naturreservat ligger i sydvästra delen av Boo, och avgränsas i väster och söder av Skurusundet respektive Lännerstasunden.

Buss 414, 442 går från Slussen och fram till reservatet. Med bil kör du väg 222 och tar av mot Eknäs efter Skurubron. Därefter följer du Sockenvägen som leder fram till och genom reservatet. Parkering finns längs med Sockenvägen vägen strax sydväst om Tollare träsk. Det är även enkelt att nå reservatet från ett flertal gång- och cykelvägen som leder in i området från omkringliggande bostadsområden.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss