Tollare

Tollares naturreservat i Stockholms län.

Tollare naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här finns fullvuxna ekar och Tollare träsk med sitt rika fågelliv.

Naturupplevelser och gamla träd

Reservatet är värdefullt för friluftslivet och har höga naturvärden knutna till skog med gamla träd samt Tollare träsks fågelliv.

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdets värden för rekreation och biologisk mångfald. Rekreationsvärdet består främst av omväxlande naturupplevelser inom ett större naturområde. Reservatets biologiska naturvärden är framförallt knutna till äldre träd.

Spännande fågelliv i träsket

Fågellivet i Tollare träsk utgör ett mål för naturintresserade. Sjön har till exempel sedan många år stabil häckning av smådopping och svarthakedopping.

Rödlistade arter i träden

I reservatet finns också skogspartier med hög ålder och relativt ostört läge. Kännetecknande för området är gamla och grova träd som utgör livsmiljö för en rad rödlistade arter.

Det finns gott om naturvärdesträd av ek över 150 år, liksom en mängd stora gamla tallar. Tallticka, som är en god signalart för gamla tallbestånd, förekommer på många ställen och även grovticka har påträffats.

Föreskrifter

För att skydda Tollares naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Tollares naturreservat hos Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 80 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun, NCC, Erstavik, Jerntorget

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat