Orlången

Orlångens naturreservat i Stockholms län.

Orlångens naturreservat är ett kommunalt reservat. Landskapet karaktäriseras av öppna, odlade eller betade marker med inslag av branta berg. Här finns också äldre gårdsmiljöer, gravfält och fornborgar. 

Söderstörnsnatur

Orlångens naturreservat är ett större landskapsavsnitt med typisk Södertörnsnatur. Här finns såväl öppna odlingsmarker som skogar. Orlångens naturreservat är ett större landskapsavsnitt med typisk Södertörnsnatur. Här finns såväl öppna odlingsmarker som skogar.

Sällsynta växter runt sjöarna

Området har ett sprickdalslandskap som är typiskt för Södertörn. Kring sjöarna Orlången och Ågestasjön utbreder sig en för regionen typisk men ändå särpräglad natur med stor andel lundartad skog, sällsynta växter och ett rikt fågelliv.

Gravfält

Landskapet karaktäriseras av öppna, odlade eller betade marker med inslag av branta berg, barr- och lövskog. Här finns också välbevarade äldre gårdsmiljöer samt ett flertal gravfält, fornborgar och andra förhistoriska lämningar.

Ågestasjön välkänd fågelsjö

Ågestasjön är en välkänd fågelsjö. Naturvårdsområdet är välbesökt och ingår i ett större område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Ändamålet med naturreservatet är att genom enkla skötselåtgärder bevara Orlångenområdets specifika natur-, kultur- och friluftslivsvärden. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande.

Ågestasjöns betydelse för friluftslivet skall särskilt uppmärksammas. Jord- och skogsbruk skall kunna bedrivas utan väsentliga inskränkningar.

Utsikt och skidspår

Utsikten är vacker över sjön Orlångens kulturlandskap. Här häckar också flera sällsynta arter knutna till fågelsjöar såsom brun kärrhök, rördrom och olika änder. I reservatet finns Balingsta kvarn och gravfält från yngre järnåldern. Snörika vintrar finns här fina skidspår.                     

Föreskrifter

För att skydda Orlångens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Huddinge kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Skidled Skidled

Kontakt

Fakta

Orlångens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Huddinge kommunlänk till annan webbplats