Trehörningsskogen

Trehörningsskogens naturreservat i Stockholms län.

Vandra in i gammelskog med höjder, stup, dalar, våtmarker och sjöar. Välkommen till ett spännande naturreservat. Trehörningsskogen ingår i ett större område som är klassat som riksintressant för friluftslivet.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Kaffekorg, kikare och övernattning i vindskydd

Sjöar, våtmarker, lodytor, hällmarker, örtrik gammal granskog och små bäckdrag ryms i skogen. Bitvis kan det vara svårt att orientera sig. Det bästa är att följa de stigar som går genom området och fram till sjöarna Trehörningen och Oppsjön. Vid båda sjöarna finns rastplatser med vindskydd.

Vacker gammelskog fristad för hotade arter

I gammal skog som är opåverkad av modernt skogsbruk finns det ofta många och ovanliga växter och djur. Många av dessa arter är på väg att försvinna från våra vanliga brukade skogar.

Träd i olika åldrar och olika grader av nedbrytning skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald till skillnad från planterade skogar med en trädart i samma ålder som breder ut sig över stora områden.

Svampar och den tretåiga hackspetten

Bland mossor, svampar och lavar finns många arter som är beroende av tillgång till gamla eller döda träd. Den ovanliga vedsvampen ostticka är en art som funnit en fristad i Trehörningsskogen. Grön sköldmossa och liten punktlav som förekommer relativt rikligt i skogen är andra exempel. Här finns också tretåig hackspett, tjäder och järpe.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Trehörningsskogen naturreservat finner du också på Naturkartan Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Trehörningsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta mer än två dygn
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon
 10. rida annat än på anvisade stigar. 

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2000

Storlek: 179 hektar
varav land 166 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Österåker, Vallentuna

Markägare: Stiftelsen Danviks hospital och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Trehörningsskogen SE0110133