Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gällnö

Gällnö naturreservat i Stockholms län.

I Gällnö naturreservat finns hagmarker med en artrik flora. Byn består till stor del av ursprunglig jordbruksbebyggelse och hela ön upplevs som välbevarad, genuin skärgårdsmiljö med levande jordbruk.

Handelsbod och vandrarhem

Gällnö består i de centrala delarna av ett öppet odlingslandskap med åker- och betesmarker . Skogsmarken består av hällmarkstallskog och granskog med lövinslag. På ön finns bland annat handelsbod, rast- och informationstuga, allmän båtplats och vandrarhem.

Syftet med Gällnö naturreservat är att bevara ett skärgårdsområde som är av stor
betydelse för allmänhetens friluftsliv och som har ett skyddsvärt, kulturpräglat
skärgårdslandskap som är representativt för länet.

Värdefull lövskog

På Västerholmen är inslaget av lövskog stort och här växer bland annat lind, ask alm och ek. Flera av lövträden är gamla och grov och här finns mycket död ved som är viktig för många arter.

Skyddsvärda vattenområden

Norrviken, på östra sidan om Brännholmen, är ett skyddsvärt grundområde som har mycket höga naturvärden. Även Östra Torsviken samt vattnen kring norra delen av Västerholmen ingår i reservatet.

Båtluffarled och cykelled

I reservatet finns informationstavla, cykelled, rast- och övernattningsstuga och båtluffarled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gällnö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 4. framföra motorbåt eller vattenskoter i Norrviken (se föreskriftskarta, bilaga 2)
 5. medföra hund som inte är kopplad
 6. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Föreskriften gäller inte befintliga anslagstavlor eller helt tillfälliga skyltar som t.ex. tipspromenader
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1978

Storlek: 204,4 hektar varav 99,9 ha land

Karaktär: skärgård, odlingslandskap, ädellövskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat samt Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Västerholmen SE0110347

Hitta hit

Reservatet omfattar delar av Gällnö och Gällnö Västerholme i Stockholms mellersta skärgård.

Du når reservatets alla delar med egen båt och det finns flera fina naturhamnar. Waxholmsbolaget kör båt till Gällnö Söderby och därifrån får man ta sig till fots till reservatets områden.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss