Ersmossen

Ersmossens naturreservat är tillgängligt för alla enligt allemansrätten. Det finns inte någon anlagd parkeringsplats för besökare till naturreservatet men en spännande obanad skog att upptäcka.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Tillgängligt till fots

Det finns inte några anlagda stigar fram till reservatet eller inom reservatet. Till Ersmossens naturreservat måste man gå till fots. Några anordningar för besökare utöver enkel informationsskyltning planeras inte i dagsläget. Och vem vet, kanske gör det skogen ännu mer spännande med marker som inte så många hittat ännu.

Den största våtmarken

Våtmarken här hör till den största av sitt slag i området. Därför anses den som särskilt värdefull. I mitten av reservatet ligger själva Ersmossen, en svagt välvd mosse som huvudsakligen är bevuxen med tall. Andra delar är öppna. I söder och öster övergår mossen i trädbevuxna kärr. 

Naturskog

Väster om Ersmossens södra halva mot de tidigare uppodlade markerna vid Stormyren, Hallstalund finns ett stort naturskogsområde. Öster därom mot Digrudan finns också ett parti med naturskog.

Hänglavar och sumpskog

Skogen på fast mark består mest av gammal skog med få spår av skogsbruk. Skogen är rik på gammal gran och tall, enstaka äldre aspar och stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Här finns också fuktig sumpskog och mark med inslag av kalk samt hällmarker med senvuxna träd. I delar av området växer det rikligt med vacker hänglav.

Natura 2000-område

Huvuddelen av Ersmossen ingår i Natura 2000 nätverket av skyddade områden i EU. En bevarandeplan finns för området och det övergripande syftet med Natura 2000-området är att det ska bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer som ingår.

Ersmossens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Föreskrifter

För att skydda Ersmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller att ta bort vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 61,3 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ersmossen SE0110224