Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ersmossen

Ersmossens naturreservat är tillgängligt för alla enligt allemansrätten. Det finns inte någon anlagd parkeringsplats för besökare till naturreservatet men en spännande obanad skog att upptäcka.

Tillgängligt till fots

Det finns inte några anlagda stigar fram till reservatet eller inom reservatet. Till Ersmossens naturreservat måste man gå till fots. Några anordningar för besökare utöver enkel informationsskyltning planeras inte i dagsläget. Och vem vet, kanske gör det skogen ännu mer spännande med marker som inte så många hittat ännu.

Den största våtmarken

Våtmarken här hör till den största av sitt slag i området. Därför anses den som särskilt värdefull. I mitten av reservatet ligger själva Ersmossen, en svagt välvd mosse som huvudsakligen är bevuxen med tall. Andra delar är öppna. I söder och öster övergår mossen i trädbevuxna kärr. 

Naturskog

Väster om Ersmossens södra halva mot de tidigare uppodlade markerna vid Stormyren, Hallstalund finns ett stort naturskogsområde. Öster därom mot Digrudan finns också ett parti med naturskog.

Hänglavar och sumpskog

Skogen på fast mark består mest av gammal skog med få spår av skogsbruk. Skogen är rik på gammal gran och tall, enstaka äldre aspar och stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Här finns också fuktig sumpskog och mark med inslag av kalk samt hällmarker med senvuxna träd. I delar av området växer det rikligt med vacker hänglav.

Natura 2000-område

Huvuddelen av Ersmossen ingår i Natura 2000 nätverket av skyddade områden i EU. En bevarandeplan finns för området och det övergripande syftet med Natura 2000-området är att det ska bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer som ingår.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ersmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller att ta bort vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 61,3 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ersmossen SE0110224

Hitta hit

Naturreservatet ligger norr om väg 1100 mellan Häverödal och Älmsta. Utmed denna väg ligger även närmaste busshållplats, Örängen, cirka 800 meter från reservatets södra del.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss