Hällsboskogen

Hällsboskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hällsboskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Ändamålet med reservatet är att säkerställa och bibehålla biologiska värden i form av gammal skog. 

Gammelskog

Större delen av reservatet består av äldre skogar, de flesta omkring 100 års ålder. Området är kuperat vilket har medfört att det på flera ställen finns små surdrog och kärrpartier insprängda i de omgivande hällmarkerna.

Bronsåldern

Skogstyperna utgörs främst av tall-, gran- och barrblandskogar. Historiskt har skogen nyttjats som utmark för kreatur. Skogsbruket har inskränkt sig till en begränsad plockhuggning de senaste åren. Några mindre partier inom reservatet har under tidigare epoker utnyttjats för slåtter. På ett par ställen återfinns kulturlämningar som indikerar att området har varit bebott redan under bronsåldern.

Biologisk mångfald

Ändamålet med reservatet är att säkerställa och bibehålla de biologiska värdena i form av gammal skog med de speciella arter som är knutna till den typen av biotoper. Vidare skall en ökning av den biologiska mångfalden eftersträvas. Det skall med hänsyn till nämnda mål tillgodose det rörliga friluftslivets intressen.

Föreskrifter

För att skydda Hällsboskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

Beslut om inrättade av Hällsboskogens naturreservat hos Sigtuna kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 54 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat