Ålandsskär

Ålandsskärs naturreservat i Stockholms län.

I Ålandsskärs naturreservat kan man vandra, känna av tidig skärgårdshistoria med många bevarade byggnader samt sova över. Det finns en utställning också.

Huvudskärs skärgård

Ålandsskär utgör en central punkt i Huvudskärs skärgård, ett representativt ytterskärgårdsområde med såväl höga natur- och friluftslivsvärden som kulturvärden. Reservatsbildningen innebär att så gott som hela Huvudskärs skärgård omfattas av skydd i form av naturreservat.

Ejder, silvertärna och labb

Ön visar en representativ ytterskärgårdsmiljö med sparsam vegetation. Större delen av ön består av blottat berg med torktålig vegetation som ljung och kråkris i skrevor och sprickor. På nordöstra delen av ön finns sänkor med lövskogspartier, främst bestående av asp, björk och rönn. Det finns även ett mindre område med tallskog i östra delen. Hela skärgårdsområdet är av stor betydelse för fågellivet, med arter som bland annat ejder, silvertärna och labb.

Fiskeplats, tullhus och bagarstuga

Ålandsskär har lång historik som fiskeplats och omnämndes redan på 1400-talet i Sveriges första fiskestadga. Det bebyggda området inom reservatet på Ålandsskär består i dag av ett 30-tal byggnader, varav fyren, tullhuset, lotshuset och bagarstugan är mest utmärkande.

Historiska fritidshus

Fritidshus och bebyggelsen är till stora delar orörd sedan slutet av 1800-talet och har högt kulturhistoriskt värde samt utgör ett attraktivt besöksmål. Majoriteten av byggnaderna är privatägda på arrenderad mark och nyttjas som fritidsboenden. I tullhuset drivs ett mindre vandrarhem medan lotshuset uthyrs veckovis till besökare under sommaren.

Besök på Ålandsskärs naturreservat

 • Torrdass finns på öns norra del.
 • Boende i lotshuset hyrs ut genom Skärgårdsstiftelsen, här finns även en raststuga.
 • En liten utställning om Huvudskärs kulturhistoria finns i det gamla lotshuset.
 • Sopbod finns på öns norra del.
 • Vandrarhem finns i det gamla tullhuset. Drivs via Haninge kommun.

Föreskrifter

För att skydda Ålandsskärs naturreservat finns regler du måste följa. Ordningsföreskrifterna är desamma som i det omgivande Huvudskärs naturreservat.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. göra upp öppen eld
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 10. landa med luftfartyg.

Serviceinformation

 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 18,1 hektar

Karaktär: skärgård, kulturhistora

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat