Storvikaren

Storvikarens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Storvikarens naturreservat utgörs främst av variationsrik barrdominerad skog med höga naturvärden knutna till äldre träd och stabila sumpskogsmiljöer.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Barr, blad och örtrikt under granarna

Namnet är hämtat från den närbelägna sjön Storvikaren. Reservatet består av två delområden där det södra delområdet ingår i nätverket Natura 2000. Bland naturtyperna i reservatet finns talldominerade hällmarker, små alkärr och granskog med rikt örtskikt. Det finns också ett stort inslag av lövträd, framför allt asp.

Gammal skog och grön sköldmossa

Skogen är övervägande gammal och delvis olikåldrig. Snittåldern är över 100 år. I området förekommer flera arter som visar på områdets höga naturvärden. Exempel på sådana arter är asphättemossa, gelélavar och raggtaggsvamp. Även grön sköldmossa är påträffad inom reservatet, en art som EU har angivit som särskilt värdefull.

Områdets södra delar bär fortfarande tydliga spår av att ha varit betydligt öppnare än idag och har till en del brukats som betesmark. Förmodligen så har även en del ängsbruk förekommit i den södra delen.

Föreskrifter

För att skydda Storvikarens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter eller svampar,
  3. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 27 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storvikaren SE0110280 .