Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

VARNING!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Bränntorpet

Stort stenblock och solen som strilar in bland trädstammarna i Bränntorpets naturreservat. Foto Länsstyrelsen

Bränntorpets naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Bränntorpets naturreservat utgörs av barrnaturskog, kalkbarrskog och lövskog i två närliggande delområden. Här finns flera rödlistade mossor, lavar och svampar.               

Glasbjörk och klibbal

Merparten av området är grandominerat men inslag av asp, björk och tall förekommer. Skogen har få spår av sentida skogsbruksåtgärder, är flerskiktad och har träd av varierande ålder.

Död ved förekommer spritt i området både som lågor och stående döda träd. I området finns partier med sumpskog och fuktstråk med inslag av glasbjörk och klibbal. Påfallande är också förekomsten av enstaka askar och ekar i området.

Granar smyckade med hänglavar

I området finns också talldominerade hällmarker där det förekommer senvuxen gran med riklig påväxt av hänglavar. I den södra delen finns ett område dominerat av asp på blockrik mark. Delar av skogen utgörs av kalkbarrskog med ett örtrikt fältskikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bränntorpets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra, måla, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  3. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 29 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger vid Bränntorpet, ca 5 km sydväst om Edsbro i Norrtälje kommun

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss