Bränntorpet

Bränntorpets naturreservat i Stockholms län.

Bränntorpets naturreservat utgörs av barrnaturskog, kalkbarrskog och lövskog i två närliggande delområden. Här finns flera rödlistade mossor, lavar och svampar.               

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Glasbjörk och klibbal

Merparten av området är grandominerat men inslag av asp, björk och tall förekommer. Skogen har få spår av sentida skogsbruksåtgärder, är flerskiktad och har träd av varierande ålder.

Död ved förekommer spritt i området både som lågor och stående döda träd. I området finns partier med sumpskog och fuktstråk med inslag av glasbjörk och klibbal. Påfallande är också förekomsten av enstaka askar och ekar i området.

Granar smyckade med hänglavar

I området finns också talldominerade hällmarker där det förekommer senvuxen gran med riklig påväxt av hänglavar. I den södra delen finns ett område dominerat av asp på blockrik mark. Delar av skogen utgörs av kalkbarrskog med ett örtrikt fältskikt.

Föreskrifter

För att skydda Bränntorpets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra, måla, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  3. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skydddat sedan: 2009

Storlek: 29 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat