Exerman-Hersby

Exerman-Hersby naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Exerman-Hersbys naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet är ett kuperat skogsområde med gammal skog av högt naturvärde.

Rödlistade arter

Reservatet utgörs av en mosaik av olika skogsmiljöer, vilket förklaras av områdets skiftande topografi. Det är det största kvarvarande skogsområdet i Tärnanområdet som fortfarande är relativt opåverkat av skogsbruk. Hällmarkstallskog och granskog av frisk ristyp upptar största delen av reservatet. I området har ett stort antal rödlistade arter påträffats.

Naturvård och vetenskap

Syftet med reservatet ska vara att bevara ett för naturvården och vetenskapen värdefullt urskogsliknande naturområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Områdets värde för friluftslivet ska också tas tillvara. Om konflikt uppstår mellan friluftsliv och naturvård så har naturvårdens intresse företräde.

Biologiskt rika skogsmiljöer

Ett annat syfte med naturreservatet är också att visa och informera allmänheten hur naturliga miljöer, strukturer och processer fungerar och ser ut i de variations- och biologiskt rika skogsmiljöerna inom Exerman-Hersby.             

Föreskrifter

För att skydda Exerman-Hersbys naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Belsut och skötselplan Länk till annan webbplats..

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 68 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Vallentuna kommun och Österåker kommun

Markägare: Östanå Fideikommiss AB

Förvaltare: Vallentuna kommun

Skyddsform: naturreservat