Norrga

Norrga naturreservat i Stockholms län.

Norrga naturreservat består av ett mindre skogsområde vid sjön Getaren. Skogen som växer här är gammal och olikåldrig, särskilt gamla är träden på hällmarkerna och i bergbranten ner mot Norrgaviken.

Lavar, mossor och svampflora

Tillsammans med Lida naturreservat erbjuder Norrga en variationsrik naturmiljö med skogar av omväxlande ålder och struktur, som hyser en rik lav-, moss-, och svampflora.

Det stora inslaget av gamla träd och att området bedöms ha lång skoglig kontinuitet, tillsammans med en låg påverkan från skogsbruk, ger reservatet dess värden.

Grön sköldmossa och ullticka

Reservatet domineras av barrblandskog och tallskog och här finns flera intressanta arter, som grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka. Särskilt i hällmarkerna och i bergbranterna förekommer mycket gamla och senvuxna (långsamväxande) träd av både tall och gran.

Utsikt från Jungfruberget

En av Sörmlandsledens grenar löper genom reservatet tillsammans med flera mindre stigar. I nordöstra delen av reservatet finns en höjd som kallas Jungfruberget, belägen cirka 65–70 meter över havet, som ger fin utsikt över sjön Getaren.

Föreskrifter

För att skydda Norrgas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 14,3 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat