Ströja

Ströja naturreservat i Stockholms län.

Reservatet består av en barrnaturskog som är belägen vid sjön Ströjans västra strand. Här finns inslag av blockrik terräng och hällmarksbunden skog. Marken är kalkrik. Granskog med stort inslag av död ved i form av lågor av varierande nedbrytningsgrad dominerar.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Lövträd såsom asp, björk och ek växter relativt rikligt i den övriga skogen. Många träd är grova och senvuxna. I området finns en rik kryptogamflora som indikerar höga naturvärden.Syftet med reservatet skall vara att bevara ett för naturvården värdefullt naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. En gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas för de arter och naturtyper som har angivits för området enligt art- och habitatdirektivet.

Föreskrifter

För att skydda Ströja naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

 • avverka eller skada träd och buskar eller utföra annan skoglig åtgärd
 • ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
 • bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi eller hydrologi som att gräva, spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning
 • framföra motordrivet fordon. Föreskriften gäller dock inte för användning av lättare älgdragare vid uttransport av fälld älg
 • anlägga väg eller stig
 • anordna upplag
 • uppföra byggnad, brygga, mast eller annan anläggning
 • dra fram mark- eller luftledning
 • kalka, använda kemiska bekämpningsmedel eller gödselmedel
 • införa för området främmande växt- eller djurart
 • sätta upp skylt, plakat, affish eller liknande anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 24 helktar varav land: 24 hektar

Karaktär: barrskog, lövträd

Kommun: Norrtälje

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ströja SE0110283