Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ströja

Ströja naturreservat i Stockholms län.

Reservatet består av en barrnaturskog som är belägen vid sjön Ströjans västra strand. Granskog dominerar i området men här finns inslag av blockrik terräng och hällmarksbunden skog.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Grova och gamla träd

Granskog med ett stort inslag av död ved i form av liggande döda träd av varierande nedbrytningsgrad dominerar i området. Tall förekommer på och i anslutning till hällmarkerna. Lövträd såsom asp, björk och ek växter relativt rikligt i den övriga skogen. Många träd är grova och senvuxna.

Kalkrikedom gynnar många arter

I området finns en rik kryptogamflora som indikerar höga naturvärden. Träden har delvis en riklig hänglavsförekomst, framför allt gäller det gran i luckig skog. Tjocka mossfällar på blocken visar på lång kontinuitet.

Marken i området är kalkrik vilket gynnar många arter. Bland rödlistade arter som är funna i området kan nämnas vedtrappmossa, grön sköldmossa, violettgrå tagellav, rödbrun blekspik, oxtungsvamp, bleckticka, gränsticka, stor aspticka och brandticka.

Områdets historia

Skogliga åtgärder har inte utförts i området sedan början av 1940-talet, då kolved, främst asp, togs ut. Skogsbete har också bedrivits i området. Vid Blötrudan fanns en mindre åkerteg med tillhörande lada. Åkern är sedan länge igenvuxen och av ladan ser man inga spår.

I reservatets södra del finns en fast fornlämning; ett bronsåldersröse benämnt Rubbus. Röset är l 0-12 meter i diameter och 1,2 meter högt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ströja naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur),
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
  5. medföra okopplad hund,
  6. elda,
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ströja SE0110283

Hitta hit

Reservatet ligger invid sjön Ströjas västra strand cirka 4 km nordväst om Söderby-Karls kyrka, ca 18 km norr om Norrtälje. Reservatet nås till fots via skogsbilvägar och obanad terräng.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss