Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ströja

Ströja naturreservat i Stockholms län.

Reservatet består av en barrnaturskog som är belägen vid sjön Ströjans västra strand. Granskog dominerar i området men här finns inslag av blockrik terräng och hällmarksbunden skog.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Grova och gamla träd

Granskog med ett stort inslag av död ved i form av liggande döda träd av varierande nedbrytningsgrad dominerar i området. Tall förekommer på och i anslutning till hällmarkerna. Lövträd såsom asp, björk och ek växter relativt rikligt i den övriga skogen. Många träd är grova och senvuxna.

Kalkrikedom gynnar många arter

I området finns en rik kryptogamflora som indikerar höga naturvärden. Träden har delvis en riklig hänglavsförekomst, framför allt gäller det gran i luckig skog. Tjocka mossfällar på blocken visar på lång kontinuitet.

Marken i området är kalkrik vilket gynnar många arter. Bland rödlistade arter som är funna i området kan nämnas vedtrappmossa, grön sköldmossa, violettgrå tagellav, rödbrun blekspik, oxtungsvamp, bleckticka, gränsticka, stor aspticka och brandticka.

Områdets historia

Skogliga åtgärder har inte utförts i området sedan början av 1940-talet, då kolved, främst asp, togs ut. Skogsbete har också bedrivits i området. Vid Blötrudan fanns en mindre åkerteg med tillhörande lada. Åkern är sedan länge igenvuxen och av ladan ser man inga spår.

I reservatets södra del finns en fast fornlämning; ett bronsåldersröse benämnt Rubbus. Röset är l 0-12 meter i diameter och 1,2 meter högt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ströja naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fänga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur),
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
  5. medföra okopplad hund,
  6. elda,
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ströja SE0110283

Hitta hit

Reservatet ligger invid sjön Ströjas västra strand ca 4 km nordväst om Söderby-Karls kyrka, ca 18 km norr om Norrtälje.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm