Råda

Rådas naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Rådans naturreservat är ett skogsområde där man kan se orkidén guckusko och en del andra ovanliga växter, men också ströva genom ett stort område med gammal skog.

Örtrikt och biologisk mångfald

Gran är det vanligaste trädet i området men det finns också inslag av lövträd. I mindre områden finns hällmarker med gamla tallar. Hassel är inte ovanlig i skogen. I delar av skogen finns gott om lågor, liggande döda träd och annan död ved som är viktig för den biologiska mångfalden. Örtrik granskog och kalkbarrskog är de vanligaste skogstyperna.

Kalkälskande lungört och vätteros

Marken är kalkpåverkad och man kan finna växter som är typiska för sådan mark, till exempel blåsippa, guckusko, lundsmörblomma, lungört, ormbär, skogsstarr, tibast, vårärt och vätteros.

Ovanliga svampar

Det finns också mindre vanliga svampar, till exempel rödgul trumpetsvamp, toppvaxing, svavelriska, gulflockig fjällskivling, krusbärskremla, fjällig taggsvamp samt rödlistade svampar som brandticka, flattoppad klubbsvamp, grangråticka, kötticka och luddticka. Spår av tidigare markanvändning som slåtteräng och åker finns i de södra och västra delarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, gräva, hacka, eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter och svampar,
  3. tälta i mer än två dygn i följd
  4. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1975, utvidgat 2011

Storlek: 58,3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat 

Övrigt: Natura 2000-område Råda SE0110104

Hitta hit

Rådans naturreservat ligger 17 kilometer nordost om Norrtälje och nås med bil via en väg från byn Södra Råda. Parkeringsplats finns i reservatets sydvästra hörn.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss