Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Råda

Guckusko i Råda naturreservat i Stockholms län. De gula blommorna lyser upp bland de gröna bladen.

Guckusko i Råda naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Råda naturreservat kan man ströva genom ett stort område med gammal granskog. Här kan man få se orkidén guckusko och en del andra ovanliga växter.

Varning!

Länsstyrelsen avråder besökare från att beträda naturreservatet. Döda granar kan falla plötsligt och utan förvarning. På grund av risken för olyckor är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas.

Detta reservat har utsatts för omfattande angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Örtrikt och biologisk mångfald

Gran är det vanligaste trädet i reservatet. Det finns också inslag av lövträd. Här och var finns mindre hällmarker med gamla tallar. Hassel är ganska vanlig i skogen. På många ställen finns det gott om lågor (liggande döda trädstammar) och annan död ved som är viktig för den biologiska mångfalden, (vedsvampar, mossor, lavar, fåglar). Örtrik granskog och kalkbarrskog är de vanligaste skogstyperna. Spår av tidigare markanvändning som slåtteräng och åker finns i de södra och västra delarna.

Kalkälskande lungört och vätteros

Marken innehåller en hel del kalk. Det gör att man kan finna växter som gynnas av kalk och är typiska för sådan mark. Detta bidrar till att skogen kallas örtrik. Exempel på arter är blåsippa, guckusko, lundsmörblomma, lungört, ormbär, skogsstarr, tibast, vårärt och vätteros. I reservatet förekommer även humleblomster och den i Sverige mycket sällsynta skalbaggsarten humleblomstervivel.

Ovanliga svampar

Det finns en rad mer eller mindre ovanliga svampar i reservatet. Exempel är rödgul trumpetsvamp, toppvaxing, svavelriska, gulflockig fjällskivling, krusbärskremla, fjällig taggsvamp samt rödlistade svampar som brandticka, flattoppad klubbsvamp, grangråticka, kötticka och luddticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Råda naturreservat finns regler du måste följa. Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, gräva, hacka, eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter och svampar
  3. tälta i mer än två dygn i följd
  4. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1975, utvidgat 2011 och 2023

Storlek: 62,6 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog AB och enskild.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Råda SE0110104

Hitta hit

Råda naturreservat ligger 17 kilometer nordost om Norrtälje och nås med bil via en väg från byn Södra Råda. Parkeringsplats finns i reservatets sydvästra hörn.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss