Råda

Rådas naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Rådans naturreservat är ett skogsområde där man kan se orkidén guckusko och en del andra ovanliga växter, men också ströva genom ett stort område med gammal skog.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Örtrikt och biologisk mångfald

Gran är det vanligaste trädet i området men det finns också inslag av lövträd. I mindre områden finns hällmarker med gamla tallar. Hassel är inte ovanlig i skogen. I delar av skogen finns gott om lågor, liggande döda träd och annan död ved som är viktig för den biologiska mångfalden. Örtrik granskog och kalkbarrskog är de vanligaste skogstyperna.

Kalkälskande lungört och vätteros

Marken är kalkpåverkad och man kan finna växter som är typiska för sådan mark, till exempel blåsippa, guckusko, lundsmörblomma, lungört, ormbär, skogsstarr, tibast, vårärt och vätteros.

Ovanliga svampar

Det finns också mindre vanliga svampar, till exempel rödgul trumpetsvamp, toppvaxing, svavelriska, gulflockig fjällskivling, krusbärskremla, fjällig taggsvamp samt rödlistade svampar som brandticka, flattoppad klubbsvamp, grangråticka, kötticka och luddticka. Spår av tidigare markanvändning som slåtteräng och åker finns i de södra och västra delarna.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, gräva, hacka, eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter och svampar,
  3. tälta i mer än två dygn i följd
  4. elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975, utvidgat 2011

Storlek: 58,3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat 

Övrigt: Natura 2000-område Råda SE0110104