Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ön-Bokulludden

Vass i Ön-Bokulluddens naturreservat.

Ön- Bokulluddens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Bokulluddens naturreservat består av två halvöar Ön och Bokulludden utmed Erkens södra strand. Här finns gammal skog med spännande skogslevande arter, stenblock och sandmorän.

Lohäradsåsen

På Bokulludden som är en del av Lohäradsåsen växer gammal gran och tall med inslag av lövträd. På Ön är skogen grandominerad på ett underlag av sandig morän. Öns västra delar är storblockiga. Floran och skogens ståndortsindex tyder på att det även finns ett
tydligt kalkinslag på Ön.

Brandticka och grön sköldmossa

Den gamla och i sen tid orörda naturskogen är rik på strukturer som till exempel olikåldrighet, död ved av olika dimensioner och nedbrytningsgrad, vilka är viktiga inslag för krävande skogslevande arter som till exempel brandticka och grön sköldmossa som finns i området.

Skyddsvärt växt- och djurliv

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett för naturvården värdefullt naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. En gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas för de naturtyper som har angivits för området enligt art- och habitatdirektivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ön-Bokulluddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ön SE0110366

Hitta hit

Ön-Bokulluddens naturreservat omfattar de av gammal skog bevuxna delarna av halvöarna Ön och Bokulludden utmed Erkens södra strand nordväst om Stjärnholm. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss