Larudan

Larudans naturreservat i Stockholms län.

I Larudans naturreservat kan du ströva i skog med inslag av imponerande höga tallar. Här har det vuxit skog under lång tid och det finns därför många känsliga arter.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Ovanliga marksvampar

De flera gamla tallarna med kronorna högt upp är särskilt påtagliga och bidrar till områdets karaktär. Terrängen är småkuperad med hällar och sumpskog och tallskog på sandjord.

Gammelgranslav

Skogen har funnits här under lång tid och blandningen i terrängen gör att det finns många arter, bland annat ovanliga marksvampar. Flera av dem är känsliga för störningar och trivs i denna miljö.

Gammelgranslaven växer flera meter upp på trädstammarna vilket visar på stabila förhållanden under lång tid.

Föreskrifter

Föreskrifter

För att skydda Larudans naturreservat finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 16,3 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat