Gammalbyberg

Gammalbybergs naturreservat i Stockholms län.

I Gammalbybergs naturreservat kan man uppleva gammal granskog och hällmarkstallskog. Tar du dig upp till krönet av berget får du fin utsikt över omgivningarna.   

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Granar med vida kronor

I norrsluttningen står gammal grandominerad skog med gott om död ved. Flera av de äldre granarna i sluttningen är "spärrgreniga", det vill säga har vida kronor, vilket tyder på att de växt upp i en relativt gles skog. I dessa trakter var det förr vanligt med skogsbete, vilket bidrog till att hålla skogarna öppnare än vad som är vanligt idag.

Fin utsikt

I den övre delen av nordsluttningen finns äldre och grova tallar på sandig morän. Högst upp på Gammalbyberg finns gammal hällmarksskog med tall och inslag av lövträd. Härifrån har man fin utsikt över omgivningarna.

Svamprikt

Här och var finns stråk med fuktig till blöt mark som ger variation i området. Det finns också inslag av kalk i marken vilket ger förutsättning för en rik svampflora. Här kan man hitta till exempel dofttaggsvamp, gul taggsvamp, orange taggsvamp, luden vitriska, kungsspindling och gott om fingersvampar. På granlågor, liggande döda granstammar växer bland annat ved- och ullticka.

Gammal väg

Området är tillgängligt för besökare till fots. I norr avgränsas området av den mycket gamla vägen från Gullunge by till ängsmarkerna väster om Gullungesjön. Från denna väg, som vid reservatet är att likna vid en bred stig och genom reservatets västra del och vidare söderut återfinns en bred och välanvänd skogsstig. I dagsläget finns inga anordningar för besökare.

Föreskrifter

För att skydda Gammalbybergs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 18 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat