Bogesundslandet

Bogesundslandets naturreservat. Här finns bland annat svampskogar, bär, ridstigar, badplatser, vandringsleder, rastplatser, eldstäder och vindskydd.

Bogesundslandets naturreservat i Stockholms län.

Svamp- och bärskogar, ridstigar, badplatser, vandringsleder, rastplatser, eldstäder och vindskydd. Allt detta, och mer därtill, finns i Bogesundslandets naturreservat.

Golf och vandrarhem

Många friluftsaktiviteter samsas i området. Svamp och bär lockar många besökare, liksom det nät av vandringsleder och ridstigar som finns markerade. Inom reservatet finns det också flera iordningställda badplatser och en rad rastplatser med eldstäder och vindskydd. I anslutning till området finns två campingplatser och en golfbana. 

Skog, åker, våtmark och sjöar

Bogesundslandet består till stor del av skogar, men det finns även en mängd små våtmarker, ett par sjöar och fem aktiva jordbruk med åkrar och beteshagar. Våtmarkerna runt Dammstakärret har mycket höga naturvärden och utgör tillsammans med kärret ett Natura 2000-område.

Grova ekar

Särskilda naturvärden är knutna till de många gamla grova ekar som växer i området, såväl i betesmark som i skogsmiljö. Mindre delar av området har varit skyddade sedan tidigare, då två mindre områden med ekar, lindar och andra ädellövträd avsattes som Domänreservat av dåvarande Domänverket. Nu förvaltas området av Statens fastighetsverk. 

Vandrarhem vid Bogesunds slott

Bogesunds slott, med anor från mitten av 1600-talet, ligger som ett slags centrum på Bogesundslandet. Själva slottet ingår inte i reservatet, men utgör istället ett statligt byggnadsminne. Vid slottsparken finns ett vandrarhem som håller öppet för gäster nästan hela året. 

Föreskrifter

För att skydda Bogesundslandets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
 3. medföra okopplad hund
 4. tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats
 5. ställa upp husvagn eller annat campingfordon utanför campingplats
 6. förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn i följd
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp skylt, affisch eller liknande
 9. cykla i terrängen annat än på anvisade cykelstigar
 10. rida annat än på vägar och på anvisade ridstigar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 4341 hektar varav 2 891 hektar land

Karaktär: barrskog, ädellövskog, odlingslandskap

Kommun: Vaxholm

Markägare: staten

Förvaltare: Statens fastighetsverk

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Damstakärret SE0110132 ligger inom området