Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klovsten

Klovstens naturreservat har fått sitt namn efter ett gränsröse som ligger i getingmidjan mellan reservatets norra och södra delar. Här finns hänglav, rikt med svamparter och fåglar som spillkråka, gröngöling och större hackspett.

Bohål i träden

Granarna dominerar i skogen men det finns också gammal tall och asp. Aspen finns som stora träd med bohål, som senvuxna och rötskadade, som ungträd samt som överståndare i mindre områden av ungskog.

Vacker hänglav och rödlistad svamp

Granarna är inte sällan rika på hänglavar. I området finns gott om död ved, både liggande och stående. Delar av skogen är kalkpåverkad vilket bland annat påvisas av en kalkgynnad kärlväxtflora med arter som blåsippa, vårärt och brudborste. Här finns också en fin svampflora med en rad rödlistade arter som gul lammticka, kötticka och orange taggsvamp.

Sumpskog med insekter och fåglar

Skogen har sannolikt varit betad i äldre tider men är nu ganska orörd. Området är flackt vilket ger förutsättningar för de många sumpskogs­partierna i området. Sumpskogar av det här slaget är ofta insektsrika vilket är viktigt för förökning av skogshöns, inte minst järpe, då dessa till stor del lever av insekter den första tiden i livet. Spår av spillkråka, gröngöling och större hackspett är vanliga i området och reservatet har lämpliga miljöer för mindre hackspett och tretåig hackspett.

Gränsröse från 1800-talet

Klovstens naturreservat har fått sitt namn efter ett gränsröse som ligger i getingmidjan mellan reservatets norra och södra delar. Röset har ett stort kulturhistoriskt värde. Det uppfördes troligen i slutet på 1800-talet och markerar mötespunkten för fyra socknar: Väddö, Söderby-Karl, Ununge och Häverö. Mindre stenar i röset markerar dessutom indelningen i sex olika byar: Massum, Stabby, Skebo, Gribby, Pellemossen och Ortala.

Klovstens naturreservat i Stockholms län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Klovstens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 60,5 hektar varav land 60 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Klovstens naturreservat ligger alldeles väster om sjön Bornan, och ungefär 6 km fågelvägen väster om Älmsta.

Reservatet ligger en bra bit från allmänna vägar. Bästa sättet att ta sig dit är förmodligen med cykel, längs skogsvägar som inte är öppna för allmän biltrafik. Längs sådana vägar är det runt 4 km från Massum By och ungefär 5 km från Ortala By.

Sök resa, SL - Storstockholms lokaltrafik. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss