Svalgarn

Svalgarns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svalgarns naturreservat är en ö bevuxen med gammal naturskog. I reservatet finns flera skyddsvärda svampar och fiskgjusen häckar här.

Gamla träd och tidigare åker

Vegetationen består i huvudsak av barrskog av frisk ristyp. Barrskogen har delvis naturskogskaraktär med gamla träd, lågor och torrträd. Runt stränderna finns alstrandskog. En mindre före detta åker finns på ön. På Svalgarn har flera skyddsvärda svamparter noterats. Av skyddsvärt djurliv kan i övrigt nämnas häckande fiskgjuse.

Bevarar naturskogen

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett naturskogsliknande område med dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området skall vara tillgängligt för friluftslivet. Vid eventuella konflikter mellan friluftslivet och områdets naturvärden skall naturvärdena prioriteras.

Föreskrifter

För att skydda Svalgarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla.
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller att bortta vedlevande svampar.
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad.
  5. tälta.
  6. göra upp öppen eld.
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1993

Storlek: 25  hektar

Karaktär: skogsmark, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: privat

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svalgarn SE0110031