Ensta ö

Ensta ös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ensta ö naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet besår dels av Esta ö i sjön Uttran samt ett område på fastlandet direkt öster om ön. Här finner du äldre barr- och blandskogar.

Gammal barrskog

De centrala delarna av ön når drygt 20 meter över sjöytan. Ön är bevuxen med naturskogsartad barrskog. På moränjord växer en blandning av olikåldrig tall och gran. Hällmarkspartier domineras av tallskog av hög ålder. En mindre del av träden i barrskogen utgörs av spridda, grova aspar, björkar och sälgträd. I svackor och mellan höjder finns fuktig lövsumpskog och små alkärr. Fastlandsdelen domineras av en bergig sluttning ner mot sjön med olikåldrig blandskog.

Kalkpåverkad av grönsten

Skogsbete förekom på ön fram till 1930-talet. Jorden på ön är rik på kalk som kommer från förekomst av av grönsten. Kalken bidrar till en rik flora. Här finner du bland annat orkidéerna knärot, korallrot och rödsyssla.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsområde med dess djur- och växtliv.    

Föreskrifter

För att skydda Ensta ös naturreservat finns regler som du måste följa. Mer information: Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 10,6 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Botkyrka

Markägare: Vretabergs gård AB

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat