Ensta ö

Ensta ös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ensta ös naturreservat är ett kommunalt reservat. De centrala delarna av ön når drygt 20 meter över sjöytan. Ön är bevuxen med naturskogsartad barrskog. På moränjord växer en blandning av olikåldrig tall och gran.

Gammal tallskog

Hällmarkspartier domineras av tallskog av hög ålder. I svackor och mellan höjder finns fuktig lövsumpskog och små alkärr.

kalkpåverkad av grönsten

En mindre del av träden i barrskogen utgörs av spridda, grova aspar, björkar och sälgträd. Jorden är kalkpåverkad av grönsten.

Ändamålet med reservatet är att bevara naturskogskvaliteterna.    

Föreskrifter

För att skydda Ensta ös naturreservat finns regler som du måste följa. Mer information: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Ensta ö naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster