Storängsudd

Storängsudds naturreservat i Stockholms län.

Upplev fantastiska blommor under ekar och lindar. På våren blommar orkidén Adam och Eva och den rutiga kungsängsliljan. Du hittar också lätt en ledig klippa med utsikt över Baggensfjärden eller om du vill bada. Storängsuddsleden tar dig runt i reservatet.

Storängsuddsleden vältrampad med fin utsikt

Parkeringen är rymlig och ligger cirka 500 meter från reservatet. Leden tar dig runt hela reservatet och är ungefär en kilometer lång. Här vandrar du genom lövskog med hassel och gamla ekar samt genom hagar som betas av kor och får. Leden är väl upptrampad men kuperad. Leden erbjuder även fin utsikt över Baggensfjärden.

Vitsippor under ekarna

Storängsudd är ett litet men fint reservat. På våren breder en matta av vitsippor ut sig under ekarna i Storängsudd. Som vackrast är området på våren då rikligt med Adam och Eva blommar i ek- och hasselskogens gläntor. I skogsbrynet i söder kan du hitta schackrutiga kungsängsliljor.

Vätteros och rutig lilja från Kungsängen

Kungsängsliljan kommer ursprungligen från Mellaneuropa men togs hit som trädgårdsväxt på 1600-talet och växer nu vilt i Sverige. Sitt namn har den fått från Kungsängen i Uppsala som var den plats där den hittades vildväxande första gången. I den nordvästra delen av området kan man också hitta vätteros, tandrot, skogslök, vårärt och desmeknopp. På våren blommar rikligt med svalört och vitsippor.

Sten Westeberg ville värna en bit skärgård åt oss

1936 önskade den dåvarande markägaren Sten Westerberg att området skulle fridlysas. Han motiverade sin önskan som följer: "Om också hela skärgården bleve exploaterad och nedskräpad så vill jag att Stockholmarna ändå ha något minne av hur vacker deras skärgård en gång var. Tack sten Westerberg.

Spår av hamling och järnåldersgravar

Området nyttjades under historisk tid som ängsmark till Stora och Lilla Kårnäs och senare under gården Beatelund. Vid 1800-talets slut hade ängsbruket med slåtter och hamling, att ta hö och löv från ängen, upphört och området började långsamt växa igen.

Trots igenväxningen finns i reservatet några gamla lindar med tydliga spår av hamling. Idag betas området av får. I den östra delen av reservatet finns ett gravfält med 25 kända gravar från yngre järnålder. Det kan vara gårdsgravfältet till Lilla Kårnäs. Här finns bland annat en större hög och både rektangulära och runda stensättningar.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Storängsudd naturreservat finner du också på Naturkartan Storängsudd. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Storängsudds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampa,r
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
 5. medföra okopplad hund,
 6. tälta,
 7. elda,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. framföra motordrivet fordon eller cykel,
 10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn,
 11. under mer än två dygn förankra båt vid reservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan 1936

Storlek: 11 hektar

Karaktär: Ädellövskog, ängs- och betesmark, kulturmiljö, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storängsudd SE0110351