Lina

Linas naturreservat i Stockholms län.

Lina naturreservat är ett kommunalt reservat. Linaområdet är ett populärt strövområde och utnyttjas också flitigt som exkursionslokal för Södertäljes skolor och Södertälje naturskola, som är belägen i området.

Urval av den sörmländska faunan

Området karaktäriseras av en stor variationsrikedom med barrskogar, hällmarker, lövskogar, sumpskogar, alkärr och kulturlandskap med hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker. Den skiftande miljön mellan kultur- och skogslandskap har givit upphov till en artrik flora och ett rikt urval av den sörmländska faunan.

Lersjöar med fågel

I området ligger Lina lersjöar, som utgörs av en vattenfylld före detta lertäkt och som tidigare har haft ett rikt fågelliv. I sjöarna finns bland annat svarthakedopping, sothöna, fiskmås, vigg, knipa och rörhöna.

Skydd mot igenväxning

Ändamålet med naturreservatet är att bevara och säkerställa ett värdefullt natur- och närströvområde. Syftet är vidare att återställa och hävda ängs- och hagmarkerna inom området samt att restaurera och skydda den tidigare rika fågellokalen Lina lersjöar mot igenväxning.

Föreskrifter

För att skydda Linas naturreservat finns regler du måste följa.

För mer information, se Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 311 hektar varav 7 hektar vatten

Karaktär: barrskog, sjö, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Lina SE0110164