Lina

Linas naturreservat i Stockholms län.

Lina naturreservat är ett kommunalt reservat. Linaområdet är ett populärt strövområde och utnyttjas också flitigt som exkursionslokal för Södertäljes skolor och Södertälje naturskola, som är belägen i området.

Urval av den sörmländska faunan

Området karaktäriseras av en stor variationsrikedom med barrskogar, hällmarker, lövskogar, sumpskogar, alkärr och kulturlandskap med hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker. Den skiftande miljön mellan kultur- och skogslandskap har givit upphov till en artrik flora och ett rikt urval av den sörmländska faunan.

Lersjöar med fågel

I området ligger Lina lersjöar, som utgörs av en vattenfylld före detta lertäkt och som tidigare har haft ett rikt fågelliv. I sjöarna finns bland annat svarthakedopping, sothöna, fiskmås, vigg, knipa och rörhöna.

Skydd mot igenväxning

Ändamålet med naturreservatet är att bevara och säkerställa ett värdefullt natur- och närströvområde. Syftet är vidare att återställa och hävda ängs- och hagmarkerna inom området samt att restaurera och skydda den tidigare rika fågellokalen Lina lersjöar mot igenväxning.

Föreskrifter

För att skydda Linas naturreservat finns regler du måste följa. Mer information x kommun Södertälje kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Linas naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Södertälje kommunlänk till annan webbplats