Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Österslumpen

Österslumpens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

​Österslumpens naturreservat utgörs av äldre variationsrik, tidigare utmarksbetad lövrik barrskog och hällmarksskog. Alkärr och källpåverkade avsnitt varvas med högre liggande marker som är magrare och med rena hällmarker.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Plocka bär och svamp

Barrskog dominerar men inslaget av lövträd, bland annat grov asp, är påtagligt. Många av de skyddsvärda skogarna i trakten utgörs av kalkbarrskog med god inblandning av asp och andra lövträd. Det här området är ett typiskt exempel på det. Reservatet är småkuperat och tämligen lättgånget. Det torde vara fint för svamp- och bärplockare.

Fina lövträd, tallar och gammal ek

I söder och väster finns kantzoner mot äldre jordbruksmark som nu är igenvuxen. Just där finns gott om triviallövträd och ädellövträd, bland annat grov ek och lönn. I den talldominerade skogen i nordöstra delen uppskattas de äldsta tallarna vara åtminstone 200 år gamla. Några av ekarna i sydväst är sannolikt betydligt äldre.

Skogen har, förutom enstaka äldre tallstubbar, väldigt få spår av skogsbruks­åtgärder. Kvarlämnade i området finns döda träd i form av både torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Blåsippa, vätteros och sårläka

Skogsmarken är på flera håll tydligt kalkpåverkad, vilket tydligast visar upp sig med en lundartad kärlväxtflora. Blåsippa, vätteros och sårläka är vanliga och man hittar lätt flera orkidéer.

Den som är intresserad av svamp som inte går att äta kan göra spännande utflykter till Österslumpen om hösten. Bland marksvampsgrupper som taggsvampar, spindelskivlingar och fingersvampar finns ett antal fynd av sällsynta arter inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Österslumpens naturreservat ligger i skogarna norr om sjön Bornan, nordväst om Älmsta i norra delen av Norrtälje kommun.

Reservatet ligger några kilometer från allmänna väg och nås enklast till fots eller med cykel längs skogsbilvägar där allmän biltrafik inte är tillåten.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss