Österslumpen

Österslumpens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

​Österslumpens naturreservat utgörs av äldre variationsrik, tidigare utmarksbetad lövrik barrskog och hällmarksskog. Alkärr och källpåverkade avsnitt varvas med högre liggande marker som är magrare och med rena hällmarker.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Plocka bär och svamp

Barrskog dominerar men inslaget av lövträd, bland annat grov asp, är påtagligt. Många av de skyddsvärda skogarna i trakten utgörs av kalkbarrskog med god inblandning av asp och andra lövträd. Det här området är ett typiskt exempel på det. Reservatet är småkuperat och tämligen lättgånget. Det torde vara fint för svamp- och bärplockare.

Fina lövrträd, tallar och gammal ek

I söder och väster finns kantzoner mot äldre jordbruksmark som nu är igenvuxen. Just där finns gott om triviallövträd och ädellövträd, bland annat grov ek och lönn. I den talldominerade skogen i nordöstra delen uppskattas de äldsta tallarna vara åtminstone 200 år gamla. Några av ekarna i sydväst är sannolikt betydligt äldre.

Skogen har, förutom enstaka äldre tallstubbar, väldigt få spår av skogsbruks­åtgärder. Kvarlämnade i området finns döda träd i form av både torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Blåsippa, vätteros och sårläka

Skogsmarken är på flera håll tydligt kalkpåverkad, vilket tydligast visar upp sig med en lundartad kärlväxtflora. Blåsippa, vätteros och sårläka är vanliga och man hittar lätt flera orkidéer.

Den som är intresserad av svamp som inte går att äta kan göra spännande utflykter till Österslumpen om hösten. Bland marksvampsgrupper som taggsvampar, spindelskivlingar och fingersvampar finns ett antal fynd av sällsynta arter inom reservatet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat