• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Österslumpen

Österslumpens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

​Österslumpens naturreservat utgörs av äldre variationsrik, tidigare utmarksbetad lövrik barrskog och hällmarksskog. Alkärr och källpåverkade avsnitt varvas med högre liggande marker som är magrare och med rena hällmarker.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Plocka bär och svamp

Barrskog dominerar men inslaget av lövträd, bland annat grov asp, är påtagligt. Många av de skyddsvärda skogarna i trakten utgörs av kalkbarrskog med god inblandning av asp och andra lövträd. Det här området är ett typiskt exempel på det. Reservatet är småkuperat och tämligen lättgånget. Det torde vara fint för svamp- och bärplockare.

Fina lövträd, tallar och gammal ek

I söder och väster finns kantzoner mot äldre jordbruksmark som nu är igenvuxen. Just där finns gott om triviallövträd och ädellövträd, bland annat grov ek och lönn. I den talldominerade skogen i nordöstra delen uppskattas de äldsta tallarna vara åtminstone 200 år gamla. Några av ekarna i sydväst är sannolikt betydligt äldre.

Skogen har, förutom enstaka äldre tallstubbar, väldigt få spår av skogsbruks­åtgärder. Kvarlämnade i området finns döda träd i form av både torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Blåsippa, vätteros och sårläka

Skogsmarken är på flera håll tydligt kalkpåverkad, vilket tydligast visar upp sig med en lundartad kärlväxtflora. Blåsippa, vätteros och sårläka är vanliga och man hittar lätt flera orkidéer.

Den som är intresserad av svamp som inte går att äta kan göra spännande utflykter till Österslumpen om hösten. Bland marksvampsgrupper som taggsvampar, spindelskivlingar och fingersvampar finns ett antal fynd av sällsynta arter inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Österslumpens naturreservat ligger i skogarna norr om sjön Bornan, nordväst om Älmsta i norra delen av Norrtälje kommun.

Reservatet ligger några kilometer från allmänna väg och nås enklast till fots eller med cykel längs skogsbilvägar där allmän biltrafik inte är tillåten.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm