Stäketskogen

Stäketskogens naturreservat i Stockholms län

I Stäketskogen naturreservat kan du uppleva en mycket gammal och urskogslik skog. I den gamla skogen finns flera hotade insekter och vedsvampar. Här finns även flera imponerande moränryggar så kallade ändmoräner och gamla kulturlämningar.

Urskogslik barrblandskog

Naturreservatet ligger på Stäkeröns västra strand invid Mälaren. Stora delar av reservatet består av gammal urskogslik barrblandskog med höga besöksvärden. I området finns också branta, storblockiga moränsluttningar. Där är skogen lite påverkad av skogsbruk och rik på gamla tallar, vindfällen och högstubbar.

Ändmoräner

Stäketön är känd för sina många ändmoräner så kallade De geer moräner. Det är långsmala, ofta flera hundra meter långa och några meter höga moränryggar. De har bildats under istiden parallellt med iskanten och ligger alltså vinkelrätt mot isens rörelseriktning. Inom reservatets östra del finns några av reservats vackraste exempel på sådana ändmoräner.

Hem för hotade arter

Den gamla orörda skogen är viktig för många olika djurarter, men skogen är främst ett perfekt hem för många hotade insekt- och vedsvamparter.

Utsiktsplats

Om du följer den gulmarkerade stigen kommer du upp till en utsiktsplats ovanför tågtunneln. Här finns en fikabänk där du kan sitta och beundra utsikten.

Föreskrifter

För att skydda Stäketskogen naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. rida
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 6. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 7. göra upp eld
 8. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 9. samla insekter
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1989

Storlek: 13,1 ha

Karaktär: barrskog, blandskog, geologisk formation

Markägare: privat

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat