• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karlsdalsmossen

Karlsdalsmossens naturreservat i Stockholms län.

I Karlsdalsmossens naturreservat finns naturskogsstrukturer med gamla träd och död ved i olika former som har stor betydelse för många specialiserade och ovanliga växter och djur.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Höga naturvärden

Naturreservatet Karlsdalsmossen - våtmarker och barrskogar som omger den lilla Långsjön norr om Erken.

Områdets höga naturvärden utgörs av att det är ett större sammanhängande skogs- och våtmarksområde med gammal skog på fuktig till blöt mark, sumpskogar och på frisk till torr mark.

Äldre skog och öppen mosse

Merparten av skogen är äldre naturskog med inslag av al, asp och björk. Några rena lövträdsbestånd finns i form av mindre lövsumpskogar. Omkring en tredjedel av naturreservatet utgörs av sumpskog, öppen våtmark, mosse eller kärr. Karlsdalsmossen är en öppen mosse som successivt övergår i skogbevuxen myr.

Karlsdalsmossens naturreservat är en utvidgning av det tidigare naturreservatet Långsjöns domänreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Karlsdalsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs eller ta bort lavar, mossor eller vedlevande svampar
  4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 120 hektar, varav vatten 5,6 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ungefär 15 km NNV om Norrtälje. Reservatets västliga del är beläget cirka en kilometer norr om fritidshusområdet Koludden vid Erkens norra strand.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm