Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Karlsdalsmossen

Karlsdalsmossens naturreservat i Stockholms län.

I Karlsdalsmossens naturreservat finns naturskogsstrukturer med gamla träd och död ved i olika former som har stor betydelse för många specialiserade och ovanliga växter och djur.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Höga naturvärden

Naturreservatet Karlsdalsmossen - våtmarker och barrskogar som omger den lilla Långsjön norr om Erken.

Områdets höga naturvärden utgörs av att det är ett större sammanhängande skogs- och våtmarksområde med gammal skog på fuktig till blöt mark, sumpskogar och på frisk till torr mark.

Äldre skog och öppen mossse

Merparten av skogen är äldre naturskog med inslag av al, asp och björk. Några rena lövträdsbestånd finns i form av mindre lövsumpskogar. Omkring en tredjedel av naturreservatet utgörs av sumpskog, öppen våtmark, mosse eller kärr. Karlsdalsmossen är en öppen mosse som successivt övergår i skogbevuxen myr.

Karlsdalsmossens naturreservat är en utvidgning av det tidigare naturreservatet Långsjöns domänreservat.

Föreskrifter

För att skydda Karlsdalsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs eller ta bort lavar, mossor eller vedlevande svampar
  4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 120 hektar, varav vatten 5,6 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat