Hamnskogen-Eriksberg

Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat är ett kommunalt reservat som omfattar cirka 35 hektar skärgårdsnatur, i huvudsak skog.

Fin utsikt över vatten

Hamnskogen-Eriksberg är från friluftsliv- och rekreationssynpunkt ett mycket värdefullt område på grund av det tätortsnära läget och det variationsrika skogslandskapet. Områdets variation med tät och öppnare skog och vida utblickar över fjärdar ger stora upplevelsevärden.

Naturmiljön har höga värden, både i ett kommunalt och regionalt perspektiv. Området ligger på Östra Djurö och omfattar förutom Hamnskogen och Eriksberg även Svinholmen och Gärdsudden. Områdets stränder vetter mot Djurhamn och Kanholmsfjärden.

Kulturhistoriska lämningar och undervattensmiljö

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer genom att skapa ett långsiktigt skydd för en sammanhängande äldre naturskog och skärgårdsnaturskog och dess skyddsvärda växt- och djurliv. De arter som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras.

Likaså ska strändernas och undervattensmiljöns höga naturvärden och de arter som är knutna till sten- och klippstränder samt grunda hårdbottnar bevaras. Även kulturhistoriska lämningar knutna till området och undervattensmiljön ska skyddas.

Syftet är också att tillgodose behov av områden för friluftslivet genom att bevara tätortsnära naturmark med värden för friluftsliv och rekreation. Området skall erbjuda goda pedagogiska möjligheter för kunskapsinhämtning om natur och kultur.

Föreskrifter

För att skydda Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat finns regler som du måste följa.

Föreskrifter för Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat på Värmdö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 35 hektar varav 30 hektar land

Karaktär: Skärgård, barrskog, lövskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Värmdö kommun

Förvaltare: Värmdö kommun

Skyddsform: naturreservat