Gräddö-Asken

Gräddö-Asken naturreservat i Stockholms län.

Gräddö-Askens naturreservat hittar du blåsippa, brudborste, idegran och ramslök. Vid skären i öster häckar sjöfågel.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Tidigare naturbetesplats

Naturreservatet utgörs av ett lövskogsområde med stor förekomst av buskar, framförallt hassel men även till exempel måbär. Lövskogen är varierande där asp, björk och al dominerar med inslag av ek, ask och enstaka sälg. Även äldre gran samt enstaka tallar finns i området. Området har historiskt sett nyttjats som naturbetesmark och bedöms ha lång kontinuitet som lövträdsbevuxen mark.

Ramslök och fågel

Vid inventeringar har arter som är typiska för bördiga marker hittats, till exempel blåsippa, brudborste, idegran och ramslök.

Reservatet omfattar även det grunda havsområdet mellan Gräddö-Asken och skären/öarna i öster. Vattenområdet och öarna används av fåglar för födosök och häckning.

Några anordningar för friluftslivet utöver informationsskyltar planeras inte.

Föreskrifter

För att skydda Gräddö-Askens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 11 hektar varav land 6 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat