Mörtsjöskogen

Mörtsjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Mörtsjöskogens naturreservat är ett naturskogsområde som omger sjön Mörtsjön. Trots att reservatet inte är stort är det variationsrikt. 

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Orörd skog

Reservatet omfattar skogen som omger Mörtsjön. Sjön ingår inte i naturreservatet. Skogen är grandominerad och bär få spår av skogsbruk och har under lång tid varit orörd. Detta märks bland annat på den stora mängd kullfallna träd av olika ålder och nedbrytningsgrad.

Trots att reservatet inte är så stort är det variationsrikt. Några mindre öppna våtmarkspartier finns i anslutning till sjön. Ett sumpskogsparti finns norr om sjön. I denna sumpskog, där granskogen har inslag av björk och al, finns påtagligt med död ved av främst gran.

SignaI- och rödlistade arter

I de bergbundna partierna är det barrblandskog med tall och gran. I naturreservatet återfinns ett stort antal signalarter och rödlistade arter som är knutna till gammal skog. Strax öster om Mörtsjöskogen ligger ett annat naturreservat, Lövdalsskogen.

Föreskrifter

För att skydda Mörtsjöskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning,
 8. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004, utvidgat 2011

Storlek: 37,8 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110254 Mörtsjöskogen