Gladöskogen

Gladöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gladöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här är ett fuktigt mikroklimat, varierad trädsammansättning och åldersfördelning. Området är rikt på rödlistade arter och signalarter som indikerar värdefull skog.

Blandskogsområde

Gladöskogen är ett kuperat skogsområde med rik biologisk mångfald. Reservatet består av ett större blandskogsområde med flera mindre hällmarkspartier. Flera mindre albestånd förekommer i hela området. Reservatet gränsar till Orlångens och Flemingsbergsskogens naturreservat.

Biologisk mångfald

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skogsområde av stort värde för den biologiska mångfalden. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

Föreskrifter

För att skydda Gladöskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, hacka, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. göra upp eld på berghällar och klippor
  6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Ridled Ridled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1998

Storlek: 22,5 hektar

Karaktär: blandskog, ädellövskog och ängs- och betesmark

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat