Storängstorpet

Storängstorpets naturreservat i Stockholms län.

Storängstorpets naturreservat är artrikt och innehåller flera olika naturtyper, där den gamla barrblandskogen dominerar.

Många skyddsvärda arter

Området består av såväl gammal barrblandskog på kalkrik mark, lundartad lövskog och sumpskog vilket innebär att det här finns livsmiljöer för många olika arter.

Skogarna innehåller ett stort antal så kallade rödlistade arter, vilket innebär att de är ovanliga och visar på höga naturvärden. Ofta är de beroende av miljöer som blir allt mer sällsynta i skogslandskapet. Framför allt finns här många olika arter av ovanliga marksvampar, till exempel raggtaggsvamp, brödtaggsvamp, ullticka, violgubbe med flera. De gynnas av den kalkhaltiga marken. Till det kommer också många arter av mossor och lavar, samt en fin flora knuten till de lundartade miljöerna.

Närhet till andra skyddade områden

Bara en dryg kilometer från Storängstorpet hittar du naturreservaten Igelsjön, Ströja och Broby. Närheten till andra skyddade områden stärker naturreservatens bevarandevärden eftersom skyddsvärda arter då lättare kan förflytta sig mellan närliggande områden av samma karaktär.

Föreskrifter

För att skydda Storängstorpets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 89 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat