Ekholmen

Ekholmens naturreservat i Stockholms län.

I Ekholmens naturreservat finns ett rikt djurliv med ett 40-tal häckande fågelarter, flera fladdermusarter och en mycket speciell insektsfauna.

Rödlistade fåglar och fladdermöss

Ett flertal rödlistade arter har påträffats, främst inom insektsfaunan men  även bland fåglar och fladdermöss.

Ekholmen är bevuxen med halvöppen blandskog som karakteriseras av ett antal mycket grova, gamla ekar. Området har tidigare varit mer öppet och parkartat men är nu delvis igenvuxet med sly.

Rik vedsvamp- och mossflora

Den omgivande sumpskogen domineras av lövträd som al och björk men det finns även inslag av ek i torrare partier. Området hyser en rik vedsvamp- och mossflora med arter som korallticka, blekticka, oxtungsvamp och den ovanliga haldanemossan som här har sin enda kända växtplats i länet.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturområde med grova ekar och sumpskog och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området skall vara tillgängligt för besökande allmänhet.

Föreskrifter

För att skydda Ekholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller genom att ta bort vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. tälta mer än två dygn i följd
  7. elda
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  9. framföra motordrivet fordon.             

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1999

Storlek: 18 hektar

Karaktär: blandskog, ädlelövskog och sumpskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Ekholmen SE0110165