Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Trollsjön

Trollsjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Trollsjöns naturreservat är ett kommunalt reservat. I södra delen ligger den lilla Trollsjön och det finns gott om promenadstigar och fina utsiktsplatser i området.

Storlagen utsikt

Här finns höjdpartier med storslagen utsikt över äldre hällmarkstallskog och ädellövskog. I södra delen av området ligger den lilla Trollsjön som gett naturreservatet dess namn.

Gransotdyna och kandelabersvamp

Reservatet har höga biologiska värden knutna till de gamla hällmarksskogarna som har gott om gamla tallar och död ved i form av torrakor och lågor. I området finns också ädellövskog med ek och lind i en bergbrant, samt lövskog med grova aspar. Rödlistade arter så som gransotdyna och kandelabersvamp finns rapporterade från området.

Trollsjön med näckrosor

I södra delen ligger Trollsjön, där bland annat gul näckros och kråkklöver växer.I området finns gott om promenadstigar och fina utsiktsplatser. Reservatet nås enkelt genom de lokalgator som finns i anslutning till området.

Föreskrifter

För att skydda Trollsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Trollsjöns naturreservat hos Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 17,3 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat