Yttereneby

Ytterenebys naturreservat i Stockholms län.

Ytterenebys naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns havsstrandägnar, hagar, åkrar och en åravin. Många besöker det här vackra reservatet.

Skog, hagar, vatten och berg

Reservatet innefattar alltifrån kulturlandskapets havsstrandängar, hagmarker, åkrar samt en åravin till naturlandskapets tallhällmarker och gammelgranskogar.

Stavbofjärden

Centralt beläget i området finns ett ca 1 km långt berg, delvis mer än 50 meter över havet, med branter mot slätten i väster och Stavbofjärden i söder.

Berg med rödlistade svampar och insekter

På berget växer en gles hällmarktallskog med grova torrakor och berghällar. Bergets branter mot väster har ett gynnsamt mikroklimat och vid bergfoten finns en mycket intressant insektsfauna och svampflora med flera rödlistade arter.

Skillebyån i ravin

Nedanför berget slingrar sig Skillebyån fram, djupt nedskuren i finkorniga sediment och kantas av en lövträdsridå. Området är ett mycket omtyckt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet.

Ändamålet med reservatet är att att bevara och säkerställa ett värdefullt natur- och strövområde. Syftet är vidare att säkerställa hävd på hagmarker och havsstrandängar inom området samt att göra de mest störningståliga biotoperna mer lättillgängliga för friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Ytter Enebys naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Södertälje kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Ytter Enebys naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Södertälje kommunlänk till annan webbplats