Öbacken-Bränninge

Öbacken-Bränninges naturreservat i Stockholms län.

Öbacken-Bränninges naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns fina strövmarker och spännande växter.

Svampar och värdefull hage

Området är av stor betydelse som närströvområde. Berget Öbacken är bevuxet av skog. I ädellövskogsbältet i bergets västra sluttning finns lokaler för sällsynta svamparter. Söder om Öbacken ligger en hagmark som är en av de få intakta betesmarkerna i trakten. Hagen har en värdefull hävdgynnad flora.

Säregen växtlighet

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område som har ett stort värde som närströvområde i omedelbar anslutning till tätbebyggelse samt därutöver säregna botaniska kvaliteter.

Bra för undervisning

Området bör även med fördel kunna utnyttjas i undervisningen. Området bör skyddas mot för hård avverkning, överbetning i hagmarken, markslitage samt anläggning av anordningar för friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Öbacken-Bränninges naturreservat finns regler du måste följa.För mer information: Södertälje kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Öbacken-Bränninges naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Södertälje kommunlänk till annan webbplats