Tullviksbäcken

Tullviksbäckens naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Tullviksbäckens naturreservat utgörs av två bäckflöden närmast havet. Tullviksbäcken är ett av de viktigaste naturliga reproduktionsområdena för havsöring i länet.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Spännande flora vid bäckmynningen

De omgivande skogsområdena är oftast av förhållandevis trivial natur, dock med inslag av en intressant flora. Ett undantag utgör området närmast mynningen som består av alkärrskanter och frisk, örtrik granskog av naturskogsliknande karaktär.

Havsstränder och havtorn

Skogen närmast havet är mager och karg och utgör ett för friluftslivet vackert utflyktsmål och strövstråk. Längs stränderna är havtornet en karaktärsväxt.

Ändamålet med reservatet är att bevara Tullviksbäcken som reproduktionsområde för havsöring, att delar av skogen i reservatet får utvecklas mot naturskog samt att bevara kustzonen för friluftslivet.

Skogen utvecklas fritt

Under 2017 har reservatet utvidgats söderut i syfte att bevara den naturskogsliknande skogen i området med dess växt och djurliv. Skogsmiljön är rik på naturskogsstrukturer i form av gamla träd, inslag av kullfallna träd och torra gamla träd. Skogen ska i huvudsak utvecklas genom fri utveckling med undantag för begränsade naturvårdande åtgärder.

Föreskrifter

För att skydda tullviksbäckens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
 2. störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd),
 3. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 4. framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar,
 5. parkera annat än på särskilt anvisade platser eller ställa upp husvagn eller släpvagn,
 6. tälta under längre tid än två dygn på samma plats utan markägarens tillstånd,
 7. göra upp eld,
 8. fiska i bäcken,
 9. dra upp båtar annat än på härför markerade platser,
 10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Utöver ovannämnda föreskrifter gäller även, liksom tidigare, Fiskeristyrelsens bestämmelser om fredningsområden i kustområdet (FIFS 1994:12). Dessa innebär att fiske är förbjudet under tiden fr.o.m. 1 september t.o.m. 31 december i havet intill 500 meter från mynningen av Tullviksbäcken.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1989

Storlek: 238 varav hektar land 130 hektar

Karaktär: barrskog, vattendrag, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Tullviksbäcken SE0110147