Markdal

Markdals naturreservat i Stockholms län.

I Markdals naturreservat kan du uppleva skog med tydligt vildmarkskaraktär med många riktigt gamla träd, mycket död ved och olika många olika skogstyper.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Vildmark

Markdals naturreservat är ett 34 hektar stort skogsområde med höga naturvärden och tydlig vildmarkskaraktär. Här finner man olika skogstyper: hällmarkstallskog, sumpskog, kalkbarrskog och asprik barrnaturskog.

Skogen innehåller strukturer som är typiska för naturskog, till exempel gammal gran och tall, mycket stående och liggande döda träd och träd i många olika åldrar.

Orörd skog med hög luftfuktighet

I skogar som denna lever växter och djur som gynnas av att skogen stått orörd länge men också av att marken är rik på kalk och att luftfuktigheten är hög.

Markdals naturreservat har en rik marksvampflora med skyddsvärda arter, till exempel ullticka, granticka, kötticka, fläckfingersvamp, stor aspticka och violgubbe.

Föreskrifter

 För att skydda Markdals naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten,
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat