Häverö prästäng

Häverö prästäng naturreservat i Stockholms län.

Kom tidigt på våren och njut av blåsippor och vitsippor mellan träden. Under vår och försommar följs du också av finkvitter från glada fåglar. Här finns stigar som är enkla att promenera med flera mysiga rastplatser som för dig ned mot havet. Kanske ett salt dopp?

Stigar och badstränder

Genom reservatet löper stigar som inbjuder till promenader genom lundar och hagar. Utanför ängsmarken är det mest vacker lövskog men också barrskog, hällmarker och strandängar. I reservatet finns flera stränder där det går att bada.

Sitt stilla och bara lyssna

I lövskogen är fågellivet rikt med till exempel härmsångare, göktyta och mindre hackspett. Ibland hörs grönsångaren, vars sång brukar beskrivas som metalliskt svirrande - likt ett mynt som studsar på en marmorskiva.

Vackra blommor möter våren

På våren breder blåsippor och vitsippor ut sig i lundarna. I de torrare ängspartierna växer gullviva, kattfot och Adam och Eva. På strandängarna som omges av havtornssnår finns ängsnycklar, slåtterblomma och höskallra.

Nu är det unikt med ängar

Ängen är en naturtyp som förr var vanlig men nu endast finns kvar som fragment i det moderna jordbrukslandskapet. Som många andra slåtterängar hade Häverö prästäng nästan helt vuxit igen i mitten av 1960-talet. Sedan dess har ungefär fem hektar årligen hävdats genom slåtter. Stora arealer i området hävdas sedan 90-talet också genom bete.

En kvadratmeter i en äng kan hysa 40–50 olika växtarter. Landskapet i jordbruksbygder var förr fullt av blommande ängsmarker. De ängar som finns kvar är oftast resultat av aktiva naturvårdsåtgärder för att bevara platser med en rik ängsflora som i Häverö prästäng.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Häverö prästäng naturreservat finner du också på Naturkartan Häverö prästäng. Länk till annan webbplats. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Häverö prästängs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. elda, borra, mejsla, måla eller eljest skada berghällar och block
 2. gräva upp växter eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. medvetet störa djurlivet
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta på ängsmark
 6. tälta eller förankra båt för längre tid än 2 dygn i följd på samma plats
 7. göra upp öppen eld
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och stigar
 10. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 48 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Häverö-Edebo-Singö församling

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bergbofjärden-Häverö Prästäng SE0110078