Möja-Björndalen

Möja-Björndalens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Möja-Björndalens naturreservat är ett fint strövomårde. Här kan du göra svamputflykter och långa strandnära promenader. Du får uppleva omväxlande natur med gammal obrukad skog, myrmarker, hällmarker och ett rikt djurliv.

Norra Möja

Reservatet, som ligger på norra delen av Möja, består av omväxlande hällmarkstallskog, barr- och blandskog med mellanliggande myrmarker.

Värden för naturvården

Reservatet har stora värden för naturvården, i första hand för djurlivet. Här finns gammal skog omväxlande med myrmarker och hällmarker. Inom reservatet finns också vissa ytor med yngre skog.

Strövområde och utveckling mot naturskog

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara och vårda ett för faunan värdefullt skogsområde samt att låta delar av skogsmarkenutvecklas mot naturskog.

Delar av reservatet kan användas som strövområde för det rörliga friluftslivet. Vid konflikter mellan friluftsliv och de vetenskapliga värdena skall de vetenskapliga värdena prioriteras.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet ( t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta
 6. göra upp öppen eld
 7. landa med luftfarkost
 8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 143 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark och skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, staten och Svenska naturskyddsföreningen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat