Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skålhamra kvighage

Bild på en mjuk kulle i hagmark om försommaren. Marken är täkt av kort ljustgrönt gräs fullt med gula smörblommor. I bakgrunden ramas hagen in av lövträd i skir sommarskrud.

Skålhamra kvighage i skir sommarskrud. Foto: Täby kommun.

Skålhamra Kvighage hittar du strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen. Det är en av Täby kommun mest värdefulla hagmarker. Hagen har använts som betesmark under lång tid, troligen så länge som i tusen år. Det har bidragit till att här finns en stor artrikedom av växter och ett omfattande fågelliv.

En betad hage med en rik flora

Naturreservatet består till största delen av en betad hage där det finns både öppna partier, trädklädd betesmark och en liten dunge dominerad av gran. Det dominerande trädslaget i hagen är björk och det finns även gott om enbuskar.

Hagen har en rik flora. Här hittar du arter som rödklint, brudbröd, ängsvädd, nattviol och darrgräs. Vid strandängen finns även de ovanliga och småvuxna ormbunkarna "ormtunga", och i de torrare partierna i västra delen av hagen växer låsbräken.

Rik kulturhistoria – lämningar från äldre järnålder

I området finns tydliga spår av människans brukande. De tidigaste spåren är från äldre järnålder. Reservatsområdet har hävdats genom bete eller slåtter under flera hundra år.

De äldsta uppgifterna som finns om områdets markanvändning är från 1600-talets början. Det är en karta som visar på öppen mark i nordöstra delen och trädbevuxen mark i de sydöstra delarna av den nuvarande hagen.

I hagen finns flera fornlämningar. Bland annat en grav i form av en stensättning och tolv stensträngar. Vissa av stensträngarna är tydliga. Fornlämningarna är från äldre järnålder (omkring 500 år före vår tideräkning).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Skålhamra kvighage naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter Skålhamra kvighage naturreservat, Täby kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddat sedan: 2023

Storlek: 29 hektar varav land ca 23

Karaktär: ängs- och betesmark

Kommun: Täby kommun

Markägare: Täby kommun

Förvaltare: Täby kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet är tillgängligt för allmänheten och nås med bil, kollektivtrafik, cykel eller till fots. En mindre parkeringsyta finns vid sidan om Skålhamravägen, mitt emot trappövergången till beteshagen. Den närmsta busshållplatsen är lokaliserad cirka 2 kilometer från reservatet, längs Sandavägen. Buss 684 mellan Täby centrum och Upplands Väsby trafikerar sträckan.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss