Rensättra

Stig mellan tallar i Rensättra naturreservat.

Rensättra naturreservat i Stockholms län. Foto: Anna Herrström/Nacka kommun

Rensättra naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här kan du vandra genom det öppna odlingslandskapet och titta på hästarna som betar, ströva längs bäcken under alarna eller uppleva tystnaden i den gamla barrskogen och blicka ut över Stångsjön.

Gamalt odlingslandskap

Rensättra präglas till stor del av de öppna gamla odlingsmarkerna som tidigare var del av Rensättra gård. Rensättra gård omnämns för första gången 1462, men gravfält från yngre järnåldern tyder på att området varit bebott sedan 900-talet. I dag hålls markerna öppna av betande hästar. Gamla grova ekar står i brynen. Många insekter, lavar och svampar trivs att bo i dessa stora träd.

Hällmarkstallskog och alsumpskogar

I området finns många olika skogstyper. På de magrare markerna och höjdpartierna växer hällmarkstallskog med inslag av 160-åriga tallar. I anslutning till de öppna markerna finns partier med ren lövskog. I området finns också barrblandskogar och rena granskogar. Väster om Myresjön finns alsumpskog och längst med bäcken som rinner mellan Myrsjön och Sågsjön växer grova klibbalar.

Välbesökt friluftslivsområde

Rensättra är välbesökt av närboende, skolor och förskolor. Området har ett rikt stigsystem, bland annat går Booleden genom området. I vissa blöta partier finns spänger. Vid Sågsjön finns ett friluftsbad med en mindre sandstrand och allmän brygga. Här finns även en grillplats.

Föreskrifter

För att skydda Rensättra naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finns på Nacka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2021

Storlek: 56 hektar, varav land cirka 50 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat