Vigelsjö

Vigelsjös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Vigelsjös naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Området ligger i direkt anslutning till Norrtälje stad och har under lång tid varit Norrtäljes viktigaste strövområde. Här finns naturstigar, elljusspår, vandringsled och ridstigar.

Betesvall för hästar

Vigelsjöområdets största värde är som närrekreationsområde för Norrtäljes invånare. Vigelsjö är i hög grad präglat av sprickdalslandskap. Skogarna i området domineras av blandskogar med tall, gran och olika arter av lövträd. Skogsbruket bedrivs med stor hänsyn till friluftslivet. Jordbruksmark finns i form av före detta åker, som idag används som betesvall för hästar.

Viktigt strövområde med många möjligheter

Några delar av området har högre naturvärden, till exempel Vigelsjö lund där bland annat gulsippa och kungsängslilja kan påträffas. Området har under lång tid varit stadens viktigaste strövområde och här finns strövstigar, campingplats, elljusspår, naturstig och ridstigar.

Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett område för det rörliga friluftslivet och naturvården. Områdets skogar och jordbruksmark med dess växt- och djurliv skall bevaras. Områdets stora betydelse för friluftslivet skall tillvaratas på ett sådant sätt att friluftslivet inte äventyrar naturvärdena.

Föreskrifter

För att skydda Vigelsjös naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Ridled Ridled
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1988

Storlek: 70 hektar

Karaktär: blandskog, ängs och betesmark, ädellövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat