Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mälarskogen

Hällmarksskog. Träd på klippor med lav på. 

Mälarskogen bjuder på blandskog med hällmarker i likhet med vad som syns på bilden. Bilden är dock inte från Mälarskogen. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Vandra längs med Mälarpromenaden och upplev flerskiktad och varierad blandskog med hällmarker och utblickar över Mälaren.

Kuperat, omväxlande och artrikt område

Naturreservatet är kuperat med flera långsträckta höjdryggar. Här växer en omväxlande skog som i vissa delar domineras av lövträd och i andra delar av barrskog. På sydsidan av höjderna finns inslag av ädellövträd, främst ek men också ask och lönn. Ett cirka fem hektar stort vassfritt vattenområde av Mälaren ingår också i reservatet där den ovanliga växten småsvalting växer.

Området påverkas av närheten till Mälaren där luftfuktigheten är hög. Hög luftfuktighet är gynnsamt för många mossor, lavar och svampar. Det gynnar också de insektsarter som är knutna till dem. I granskogen bland mossorna förekommer den rödlistade orkidén knärot.

Fågellivet är rikt, med fåglar som trivs i såväl skogen, kulturlandskapet som vid strand och vatten. Fyra hackspettsarter förekommer i området: spillkråka, gröngöling, samt större och mindre hackspett. Hackspettarna tycker om att det finns grova träd och mycket död ved i området.

I de trädbevuxna områdena längs med Mälarens strand finns viktiga biotoper för fladdermöss. Tio arter av fladdermöss har konstaterats i Hallundaområdet.

Lämningar från bronsålder, tegelbruk och luftvärnsställningar

I området finns spår och lämningar från bronsålder och äldre järnålder, men också lämningar från senare historisk tid. Mest kända bronsåldersmiljön är det stora röset i närheten av Hallunda gård, alldeles söder om reservatsgränsen. Norr om reservatsgränsen finns även en unik bronsåldersboplats med terrasser och skärvstenshögar.

Vid Slagstabadet finns lämningarna från tegelbruket som var verksamt från 1600-talet och fram till början av 1900-talet. Uppe på den högsta delen vid Norrskog finns rester av Norsborgs luftvärnsställning. Anläggningen bestod av ett pjäsvärn och flera skyttevärn som kunde bemannas under andra världskriget.

Mälarpromenaden

Områdets dramatiska topografi med flera höjdpartier och varierade skogsmiljöer erbjuder höga upplevelsevärden. Flera stigar och gångvägar går igenom reservatet. Huvudstråket utgörs av Mälarpromenaden, som går längs med Mälarstranden från Slagsta färjeläge till Norsborgsparken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Mälarskogens naturreservat finns regler du måste följa. Föreskrifterna finns i beslutet för naturreservatet.

Beslut Mälarskogens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 69 hektar, varav 62 hektar land

Karaktär: blandskog, lövskog, sjö,

Kommun: Botkyrka kommun

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Området ligger mellan Mälarstranden och bostadsområdena Norsborg, Hallunda och Slagsta i Botkyrka kommun. Du kan nå naturreservatet till fots från tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg, som ligger cirka 1,5 kilometer söder om reservatet, eller med SL-bussar som också går i närheten.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss