Västra Järvafältet

Västra Järvafältets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Västra Järvafältet är ett stort, varierat tätortsnära naturområde öster om Jakobsberg. Här finns bland annat badplatser, eldplatser, rastplatser, fornlämningar och skidled. Säbysjön är en bra plats för fågelskådning.

Rikt på bär och svamp

Området har en varierad natur med åkrar, ängar, lövskogar, barrskogar, vass- och våtmarker samt sjöar. Dess närhet till tätbebyggda bostadsområden i Järfälla, Sollentuna och nordvästra Stockholm gör det mycket välbesökt som strövområde och dess rikedom på bär och svamp gör det särskilt attraktivt under sensommar och höst.

Säbysjön - välkänd fågelsjö

Säbysjön är en grund och näringsrik slättsjö och är en av Stockholmstraktens mest välkända fågelsjöar, med cirka 170 observerade fågelarter.

Fornlämningar och Säby slott

Reservatet uppvisar ett stort antal fornlämningar samt rester av äldre bebyggelse. Det äldre odlingslandskapet vårdas bland annat genom betesdrift. Säby slott har stort kulturhistoriskt värde och är byggnadsminne.

Gynna friluftslivet

Ändamålet med reservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden.

Större anläggningar för friluftslivet skall inte iordningställas, utan begränsas till sanitära anordningar, eldstäder och dyligt. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets utnyttjande. Översjöns och Säbysjöns betydelse för fågellivet skall särskilt uppmärksammas.

Föreskrifter

För att skydda Västra Järvafältets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde vid Tånglöt
 5. elda annat än på anvisade och iordninggjorda platser
 6. tälta under längre tid än två dygn
 7. rida annat än på anvisade leder och områden
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 9. parkera annat än på anvisade platser
 10. framföra motordriven farkost på Översjön och Säbysjön
 11. framföra farkost på Säbysjön mellan 1 april och 15 juli
 12. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport
 13. framföra häst och vagn för travträning
 14. fiska från farkost
 15. anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 100.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1987

Storlek: 700 hektar varav land 609 hektar

Karaktär: blandskog, sjö, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Järfälla

Markägare: Järfälla kommun, privat

Förvaltare: Järfälla kommun

Skyddsform: naturreservat