Gisslingö

Gisslingös naturreservat i Stockholms län.

Gisslingö i Gisslingös naturreservat är den östligaste av de större öarna i Stockholms skärgård. Endast ett smalt sund skiljer ön från Korsö i söder och de båda öarna håller sakta men säkert på att växa samman.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Gård och obebyggd

Gisslingö är en 2,5 km lång ö, i huvudsak barrskogsbevuxen med inslag av både kärr och hällmarker. Rester av gamla odlingsmarker som delvis sköts än i dag finns på Gisslingös västra del. Förutom gårdsbebyggelse på västra Gisslingö är ön obebyggd.

Sjön Stormaren

Gisslingö naturreservat ligger på öns norra del och består både av skogsmark, våtmarker, samt större delen av sjön Stormaren.

Spår av hamling

Skogen utgörs främst av gammal barrskog med inslag av lövskog i de blötare delarna. I området väster om Stormaren, som i huvudsak utgörs av igenväxande naturbetesmarker, finns inslag av ask med spår av tidigare hamling, samt granar som tidigare stått mer öppet.             

Föreskrifter

För att skydda Gisslingös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 122 hektar varav 96 hektar land

Karaktär: skärgård, blandskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stormaren-Lillträsket, Gisslingö SE0110228