Vidsingsöra

Reservatet omfattar delar av ön Vidingsöra och öarna Ötterörarna, Söderören, Lång­stensören. Här kan man uppleva orörd skärgårdsnatur.


Orörd skärgårdsnatur

Vegetationen på Vidingsöra är mycket tät och frodig och utgörs omväxlande av täta enbusksnår och klibbalbestånd med inslag av rönn, hägg och olvon. Fältskiktet är högt och frodigt och består av bl a älgört, brännässlor och ormbunkar. På de övriga öarna växer endast enstaka träddungar och de ger ett kargare intryck. Stränderna är flacka och steniga och samtliga öar i reservatet är därför svåra att lägga till vid. Reservatet ger ett mycket orört intryck.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara områdets säregna natur. Särskilt ska Vidingsöras djurliv uppmärksammas. Vegetationen på öarna ska utvecklas fritt. Inga anordningar ska uppföras inom reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Långviksskär naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada le­vande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, ör­ter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och grod­djur)
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är-kopp­lat
  5. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. göra upp eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975

Storlek: 21 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat