Vidsingsöra

Reservatet omfattar delar av ön Vidingsöra och några närliggande öar, 11 kilometer sydost om Kapellskär.

Vegetationen på Vidingsöra är mycket tät och frodig och utgörs omväxlande av täta enbusksnår och klibbalbestånd med inslag av rönn, hägg och olvon. Fältskiktet är högt och frodigt och består av bl a älgört, brännässlor och ormbunkar. På de övriga öarna växer endast enstaka träddungar och de ger ett kargare intryck. Stränderna är flacka och steniga och samtliga öar i reservatet är därför svåra att lägga till vid. Reservatet ger ett mycket orört intryck.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara områdets säregna natur. Särskilt skall Vidingsöras faunistiska värden uppmärksammas. Vegetationen på öarna skall utvecklas fritt. Inga anordningar skall uppföras inom reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Långviksskär naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: skargardsstiftelsen.selänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975

Storlek: 21 varav land 21 hektar

Karaktär: tät och frodig, omväxlande av täta enbusksnår och klibbalbestånd. Övriga öar kalt och kargt. Flackiga och steniga stränder.

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Vidingsöra naturreservat är ett reservat som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. För mer information: skargardsstiftelsen.selänk till annan webbplats