Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Stickelsberg 

Stickelsbergs naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Stickelsbergs naturreservat, som tidigare hette Saltarö-Skärmarö naturreservat, är ett barrskogsområde med inslag av olika typer av våtmarker. Området har ett rikt djurliv med fågelarter som fiskgjuse, ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter.

Sprickdalsterräng

Reservatet består av ett barrskogsområde med en typisk kustnära sprickdalsterräng med en mosaik av hällmarker, granskogar med lövinslag och våtmarker.

Naturskog

Då skogsbruk inte har bedrivits under lång tid har skogen utvecklats till en relativt orörd naturskog. Vårtmarkerna varierar från helt trädlösa fattigkärr till al- och björkkärr med betydligt rikare flora.

Rikt djurliv

Djurlivet är rikt och fågelarter som fiskgjuse, ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter har iakttagits. Reservatet ligger på Värmdölandet, 12 kilometer öster om Gustavsberg.

Namnändring

I samband med att reservatet utvidgades 2017 så ändrades namnet på reservatet från Saltarö-Skärmarö naturreservat till Stickelsbergs naturreservat.

Föreskrifter

För att skydda Stickelsbergs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift
  5. medföra okopplad hund
  6. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  7. rida utanför befintlig skogsväg.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 231,6 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privata, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Saltarö-Skärmarö SE0110024